Administrație Publică

HOTARAREA NR. 43 din 26.02.2018

martie 29, 2018

Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PT + DTAC + DDE, în cadrul obiectivului de investitie aferent proiectului “EFICIENȚA ENERGETICĂ ȘI EXTINDERE ILUMINAT ZONA ISTORICĂ”- SINAIA, în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni (Cod nr. POR/300/3/1), POR/2018/3/3.1/C/1/BI (Cod nr. POR/301/3/1) şi POR/2018/3/3.1/C/1/ITI (Cod nr. POR/302/3/1), aferent Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public.

Având în vedere Expunerea de motive nr. 5445/23.02.2018, precum și Raportul de specialitate nr. 5446/23.02.2018, întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza PT + DTAC + DDE pentru obiectivul de investitie „EFICIENȚA ENERGETICĂ ȘI EXTINDERE ILUMINAT ZONA ISTORICĂ”- SINAIA;

Având în vedere Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) și alin. 4, lit. d), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. e) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1.  – Se aprobă documentația tehnico-economică – faza PT + DTAC + DDE, pentru obiectivul de investiții ”Eficiența energetică și extindere iluminat în zona istorică” –  Sinaia,  conform  Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea finanțării acestuia în cadrul  Programului Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public, apel de proiecte POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni (Cod nr. POR/300/3/1), POR/2018/3/3.1/C/1/BI (Cod nr. POR/301/3/1) şi POR/2018/3/3.1/C/1/ITI (Cod nr. POR/302/3/1).

 Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia prin serviciile de specialitate .

Descarca: HCL. nr. 43_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.