Administrație Publică

HOTARAREA NR. 44 din 26.02.2018

martie 29, 2018

DE APROBARE A PROIECTULUI

ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

 

PROIECT: „Eficiența energetică și extindere iluminat zona istorică” – Sinaia Axa prioritară 3 –  Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de investiții: 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor Operațiunea C  – Iluminat public Apel de proiecte nr: POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni, POR/2018/3/3.1/C/1/BI si POR/2018/3/3.1/C/1/ITI     

Având în vedere Expunerea de motive nr. 5447/23.02.2018, precum si Raportul de specialitate nr. 5448/23.02.2018, întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea proiectului „Eficiența energetică și extindere iluminat zona istorică” – Sinaia  și a cheltuielilor aferente acestuia;

Având în vedere Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) și alin. 4, lit. d), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. e) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă proiectul „Eficiența energetică și extindere iluminat zona istorică” – Sinaia în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public, Apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI si POR/2018/3/3.1/C/1/ITI.

Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului „Eficienta energetica si extindere iluminat zona istorica” – Sinaia, în cuantum de 11.834.217,80 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a ORAȘULUI SINAIA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 272.016,30 lei (inclusiv TVA) reprezentând cofinanțarea proiectului „Eficiența energetică și extindere iluminat zona istorică” – Sinaia .

Art. 4. –  Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Eficiența energetică și extindere iluminat zona istorică” – Sinaia, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din Bugetul local.

Art. 5. – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. – Se împuternicește domnul OPREA VLAD GHEORGHE – Primarul orașului, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanțare în numele ORAȘULUI SINAIA.

Art. 7. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Art. 8.  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local al Orașului Sinaia şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Oraşului Sinaia.

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 26 februarie 2018, cu un număr de 14 voturi ” pentru”, voturi abţineri 0, voturi împotrivă 0, din totalul de 17 consilieri / membri prezenţi.

Descarca: HCL. nr. 44_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.