Administrație Publică

HOTARAREA NR. 45 din 05.03.2018

martie 29, 2018

pentru aprobarea documentației tehnico-economice privind obiectivul: „Refacere carosabil strada Furnica (partial)”, oraș Sinaia, jud. Prahova

            Având în vedere Expunerea de motive nr. 6162/05.03.2018, întocmită de  Primarul orașului Sinaia;

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 6168 / 05.03.2018, întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice, prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice privind lucrările de Refacere carosabil strada Furnica (partial)”, oraș Sinaia, județul Prahova;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modifcările și completările ulterioare ;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, aliniat (4) litera d), coroborat cu  art. 45 aliniat (2) litera a) și art. 115 alin.(1), litera b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. – Aprobă documentația tehnico-economica pentru lucrările de ,,Refacere carosabil strada Furnica (partial)”, oraș Sinaia, jud. Prahova, conform anexei care face parte integranta din prezenta Hotarare.

Art. 2. – Serviciul Investitii si Achizitii Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Descarca: HCL.45_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.