Administrație Publică

HOTARAREA NR. 46 din 05.03.2018

martie 29, 2018

privind evidenţierea unor  terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia

Având în vedere :

  • expunerea de motive nr. 6103 din 02.03.2018 şi raportul de specialitate nr. 6105 din 02.03.2018, întocmit de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primariei oraşului Sinaia;
  • Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu :

  • 551 şi art. 553, alin (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, repubicat;
  • 4 și art. 22 din Legea nr. 213/17.11.1998 – privind bunurile proprietate publică;
  • 10 si art. 36, alin (2), lit. c), coroborate cu art.45 alin.(3)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1)  și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1.Aprobă  evidenţierea în domeniul privat al oraşului Sinaia  a următoarelor terenuri :

NR.

CRT

DENUMIREA BUNULUI ELEMENTE DE IDENTIFICARE SUPRAFATA (MP.) OBSERVATII
1. Teren Aleea Telegondolei nr. 5A 95,00 mp  
2. Teren Piaţa Democraţiei fn, lot 1, T50 Cc15/1 66,00 mp  

 Art.2. –  Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Descarca: HCL.46_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.