Administrație Publică

HOTARAREA NR. 47 din 05.03.2018

martie 29, 2018

Privind trecerea din domeniul privat al orasului Sinaia în domeniul public al oraşului Sinaia a terenului în suprafață de 5126 mp şi modificarea anexei  Hotărârii Consiliului Local nr.107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia – poziţia 43 – Capela sec. XIX în spatele Telecabinei

Având în vedere expunerea de motive nr.  6025 din 05.03.2018 a Primarului orașului Sinaia, prin care propune modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local nr.107/09.11.1999  privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al oraşului Sinaia – poziţia 43 – Capela sec. XIX în spatele Telecabinei;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr.6207 din 05.03.2018 prin care se supune analizei Consiliului Local Sinaia  trecerea din domeniul privat al orasului Sinaia în domeniul public a terenului în suprafață de 5126 mp și modificarea anexei la Hotărârii Consiliului Local nr.107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia – poziţia 43 – Capela sec. XIX în spatele Telecabinei;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu Legea 7/1996 – Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;

Având în vedere prevederile art.155 din Ordinului 700/2014 al Directorului General ANCPI  (cu privire la întabularea dreptului de proprietate publică a oraşului);

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al oraşului Sinaia nr. 107/ 09 noiembrie 1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.c), art. 45, alin.(3), art. 115, alin.(l), lit.b) și art. 123, alin. (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. –   Aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al orasului Sinaia a terenului în suprafață de 5126 mp situat în localitatea Sinaia, judeţul Prahova, tarla 23, parcelă 46 având numar cadastral 23495 si CF 23495.

ART.2. –  Aprobă modificarea anexei la Hotărârii Consiliului Local nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia – poziţia 43 – Capela sec. XIX în spatele Telecabinei  astfel :

  • Coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „localitatea Sinaia, judeţul Prahova, tarla 23, parcelă 46, suprafaţă teren=5376 mp, suprafaţă construită la sol Capelă = 38mp; nr.cad.23495, CF.23495 ; vecinătăţi : V-strada Mihail Kogalniceanu, N-vâlcel, E-teren proprietate privată oraş Sinaia şi teren proprietate S.C. Teleferic Prahova S.A., S-alee de acces şi teren proprietate privată oraş Sinaia”.

ART.3. –   La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri de consiliul local se abrogă următoarele:

  • Hotărârea Consiliului Local nr. 240 / 19.12.2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 107 / 09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia – poziţia 43 – Capela sec. XIX în spatele telecabinei;
  • Hotărârea Consiliului Local 18 / 17.02.2010 prrivind crearea parcului Stirbei in zona monumentului istoric Capela Romano-Catolica din Sinaia;
  • Hotărârea Consiliului Local nr 148/06.09.2017 privind indreptarea erorii materiale din H.C.L.18/17.02.2010 privind completarea si rectificarea suprafetei de teren aferenta pozitiei 43-Capela sec.XIX in spatele telecabinei, din inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al orasului Sinaia.

 ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarca: HCL.47_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.