Administrație Publică

HOTARAREA NR. 48 din 14.03.2018

martie 29, 2018

Privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Sinaia

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 7353/13.03.2018, întocmită de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate nr.7356/13.03.2018, întocmit de Departamentul Politici Publice prin care se propune aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Sinaia;

– Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

– art.25, alin.(1) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, actualizată, potrivit caruia:

”(1) Consiliul local coordonează și raspunde de întreaga activitate de urbanism desfașurată pe teritoriul unității administrativ-teritoriale și asigură respectarea prevederilor cuprinse în documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate, pentru realizarea programului de dezvoltare urbanistică a localităților componente ale comunei sau orașului” coroborat cu prevederile art 461, lit.e) din același act normativ potrivit căruia panul de mobilitate urbană este parte componentă a Planului Urbanistic General;

–  Ordinului nr.233/2016 pentru elaborarea metodologiei de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Luând în considerare:

– Strategia Europa 2020 – strategia Uniunii Europene pentru urmatorii 10 ani cu privire la ocuparea forței de muncă, cercetare și dezvoltare, schimbările climatice și utilizarea durabilă a energiei, educație, incluziune socială și reducerea sărăciei;

– Documentul Pregătirea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă – Ghidul orientativ pentru Autoritățile Contractante din România privind Pregătirea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (Traducere AM OR a Ghidului Jaspers, februarie 2015) si documentul ORIENTARI CE – dezvoltarea și implementarea unui plan de mobilitate urbană durabilă;

În temeiul art. 36 alin.(2), lit. b) si alin. (4), lit. d), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. e) și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE: 

ART. 1.Aprobă Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Sinaia pentru perioada 2017-2030, conform  Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. – Prevederile prezentei hotarâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Urbanism și Cadastru și Departamentul de Politici Publice.

Descarca: HCL.NR.48_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.