Administrație Publică

HOTARAREA NR. 49 din 14.03.2018

martie 29, 2018

Privind  aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă – 2018

 

Având în vedere:

  • Expunerea de motive 4065/09.02.2018 a Primarului orașului Sinaia;
  • Raportul de specialitate înregistrat sub numărul 4068 din 09.02.2018, întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă, prin care se supune spre analiză și decizie Consilului Local Sinaia „Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă – 2018” ;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu Legea nr. 481/2004 privind Protecția Civilă, art. 25 lit. b), precum și cu O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, art. 24 lit. d);

În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin. (2), lit.d) și alin.(6), lit.a), pct. 8,  coroborat cu art. 45 alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.b) ;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Aprobă „Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă – 2018”, conform Anexelor nr. 1, 1/a, 1/b, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin Biroul Protecție Civilă și  Serviciul Buget.

Descarca: HCL.NR.49_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.