Administrație Publică

HOTARAREA NR. 53 din 14.03.2018

martie 29, 2018

privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, B-dul Republicii nr.8, apartament nr.4,  având număr cadastral 23867-C1-U2 către dl.DRĂGHIA ALECSANDRU CONSTANTIN

Având în vedere:

– Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.6495/06.03.2018;

– Raportul Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.6533/06.03.2018 prin care propune aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea apartamentului situat in Sinaia, , b-dul Republicii nr.8, apartament nr.4  având număr cadastral 23867-C1-U2 către dl.DRĂGHIA ALECSANDRU CONSTANTIN;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

–  Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificarile si completările ulterioare;

– Codului fiscal, art.292, alin.(2), lit.f) care precizează că : sunt scutite de taxă “livrarea de construcții/părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri. Prin excepție scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi, de părți de construcții noi sau de terenuri construibile”.

– Art. 6 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind  proprietatea publica si regimul juridic al acestei, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. c), alin.(5), lit.b) și art. 123 alin.(1),  coroborate cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a apartamentului situat in Sinaia, b-dul Republicii nr.8, apartament nr.4  având număr cadastral 23867-C1-U2 , conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

ART.2. – Aprobă vânzarea  apartamentului situat in Sinaia, b-dul Republicii nr.8, apartament nr.4  având număr cadastral 23867-C1-U2, catre dl.Drăghia Alecsandru Constantin, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

ART.3. – Preţul vânzării este de 13.000 lei (scutit de TVA) .

ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

ART.6. –  Dl.Drăghia Alecsandru Constantin  are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi intabulării apartamentului in Cartea Funciara, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumparare în faţa notarului public.

ART.8. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă  și Serviciul Buget.

Descarca: HCL.NR.53_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.