Administrație Publică

HOTARAREA NR. 54 din 14.03.2018

martie 29, 2018

Privind actualizarea Regulamentului local pentru amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în orașul Sinaia

Având în vedere:

– Expunerea de motive a  Primarului orașului Sinaia, înregistrată sub nr.7160/12.03.2018;

– Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice nr. 7161/12.03.2018;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate;
  • Legii nr. 154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate;
  • Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – cu toate modificarile si completarile ulterioare, republicata si actualizata;
  • Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completările ulterioare ;
  • Prevederile Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism pentru orașul Sinaia;

 

In temeiul Legii nr.  215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.(2) litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) si art. 115 alin.(1) litera b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. – Aprobă actualizarea Regulamentului de publicitate stradală în orașul Sinaia, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2.  – Începând cu data prezentei, se abrogă  prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 70/2015,  nr. 148/2015 și nr. 181/2015.

ART.3. – Hotărârea va fi comunicată  compartimentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire  de către Departamentul Politici Publice, Poliția Locala, Serviciu Buget și Serviciu Urbanism și Cadastru.

Descarca: HCL.54 -Regulament publicitate_2018

Last modified: noiembrie 15, 2018

Comments are closed.