Administrație Publică

HOTARAREA NR. 55 din 14.03.2018

martie 29, 2018

privind actualizarea tarifelor/prețurilor serviciilor prestate de către SC Sinaia Forever SRL , prevăzute în ANEXA 4B la Hotărârea Consiliului Local nr.  163/12.10.2017

 

Văzând:

 • Expunerea de motive nr. 7338/13.03.2018 a Primarului orașului Sinaia;
 • Raportul de specialitate nr. 7339/13.03.2018, întocmit de Biroul Monitorizare si Control din cadrul Poliției Locale Sinaia;
 • Nota de fundamentare a SC SINAIA FOREVER SRL nr. 471/30.01.2018, înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr.4473/14.02.2018 prin care solicită actualizarea tarifelor/prețurilor serviciilor prestate de către SC Sinaia Forever SRL prevăzute în ANEXA 4B la Hotărârea Consiliului Local nr.  163/12.10.2017
 • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Având în vedere prevederile:

– Hotărârii Consiliului Local nr.  131/2010 privind infiintarea SC SINAIA FOREVER SRL;

– Hotărârii Consiliului Local nr.146/06.08.2010 privind delegare a serviciului de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia catre  SC SINAIA FOREVER SRL;

– Hotărârii Consiliului Local nr.66/ 28.05.2015  privind   prelungirea si modificarea  contractului de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Sinaia, modificată și completată cu HCL.nr. 204/2016;

– Hotărârii Consiliului Local nr. 163/12.10.2017 privind actualizarea tarifelor aferente serviciilor prestate de SC. Sinaia Forever SRL;

În conformitate cu prevederile :

– Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata;

– OUG nr. 79/2017 privind trecerea contributiilor sociale in sarcina salariatilor si HG nr. 846/2017 privind modificarea salariului minim pe economie;

În temeiul art. 36 alin.(2), lit.a), coroborat cu art. 45 alin.(1) si art. 115 alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

 ART.1. – Aprobă actualizarea tarifelor/prețurilor serviciilor prestate de către SC. Sinaia Forever SRL., prevăzute în – ANEXA 4B la Hotărârea Consiliului Local  nr. 163/2017, astfel :

 • Autoutilitara IVECO: de la 5,52lei/km la 6 lei/km
 • Autoutilitara DOKKER PH07SFE de la 2,23 lei/km la 2,50 lei/km
 • Incărcător multiplu BOBCAT Sinaia 100 de la 98,72 lei/h la 105 lei/h
 • Freză de zăpadă: de la 32,18 lei/h la 36 lei/h
 • Mașina de spălat sub presiune: de la 24,71 lei/h la 26 lei/h
 • Măturătoare stradală Bucher Citycat PH 25PRY: de la 0,0254 lei/mp la 0,03 lei/mp
 • Măturătoare stradală Bucher Citycat cu aspirator de frunze PH 25PRY: de la 69,70 lei/h la 72 lei/h

 Mentinerea cotelor de cheltuieli indirecte ale serviciului (12%) si de profit (5%)

 • Tarif muncitor necalificat: de la 10,47 lei/h la 11,50lei/h
 • Tarif muncitor necalificat de la 12,17 lei/h la 13,50 lei/h

TARIFELE NU CONTIN TVA

ART.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  reprezentantii  SC SINAIA FOREVER SRL .

Descarca: HCL.NR.55_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.