Administrație Publică

HOTARAREA NR. 56 din 14.03.2018

martie 29, 2018

Privind evidențierea unor terenuri în domeniul privat al orașului Sinaia

Având în vedere :

  • expunerea de motive nr. 7305 din 13.03.2018 întocmită de membrii Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente şi raportul de specialitate nr. 7309 din 13.03.2018, întocmit de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primariei oraşului Sinaia;
  • avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În conformitate cu :

  • 551 şi art. 553, alin (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
  • 4 și art. 22 din Legea nr. 213/17.11.1998 – privind bunurile proprietate publică;
  • 10 si art. 36, alin (2), lit. c), coroborate cu art.45 alin.(3)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În temeiul art. 45 alin. (1)  și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.Aprobă  evidenţierea în domeniul privat al oraşului Sinaia  a unor terenuri, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. –  Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

NR.

CRT

DENUMIREA BUNULUI ELEMENTE DE IDENTIFICARE SUPRAFATA (MP.) OBSERVAŢII
1. Teren Calea Prahovei, nr. 4C 208,00 mp  
2. Teren Drum Cota 1400, nr. 7, lot 3   72,00 mp  
3. Teren Bulevardul Carol I, nr. 38A, lot 1 783,00 mp  
4. Teren Bulevardul Carol I, nr. 38A, lot 2        2234,00 mp

Descarca: HCL.NR.56_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.