Administrație Publică

HOTARAREA NR. 57 din 14.03.2018

martie 29, 2018

privind închirierea prin licitație publică a pășunii alpine Culmea Păduchiosului în suprafață de 120,67 ha

Având în vedere  :

  • Expunerea de motive nr. 6532 din 06.03.2018 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun închirierea prin licitaţie publică a pășunii alpine Culmea Păduchiosului care apartine domeniului public al orasului Sinaia;
  • Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 6534/ 06.03.2018 privind analiza închirierii prin licitație publică a pășunii alpine Culmea Păduchiosului;
  • Răspunsul Departamentului Juridic nr. 30437/28.11.2016 privind cererile actualilor chiriași ai pășunilor de prelungire a contractelor de închiriere;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu :

– Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente;

– Ordinul nr. 407 din 31 mai 2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;

– Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013;

În temeiul art. 36 alin. (5) lit. a) raportat la alin. (2), lit.c) si art.115 alin.(1), lit.b) coroborat cu art.45, alin. (3), art. 123 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – (1) Aprobă închirierea prin licitație publică cu strigare a pășunii alpine Culmea

Păduchiosului în suprafață de 120,67 ha, aparținând domeniului public al orașului Sinaia.

(2) Pășunea se închiriază în vederea întreținerii, amenăjarii, îmbunătățirii calitătii

acesteia și folosirii  pentru creșterea animalelor.

(3) Pășunea identificată, este delimitată pe planul de situatie din Anexa 1, la prezenta

hotărâre.

ART.2. – Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 2, 3, 4 și 5, ce fac parte  integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. – Preţul de pornire a licitaţiei este de 200 lei/ha/an, pasul de licitaţie fiind de 20 lei/ha/an.

ART.4. –  Preţul de închiriere se va actualiza anual cu indicele inflaţiei, prin act adiţional la contractul  de închiriere.

ART.5. – Durata de închiriere a păşunii este de 7 ani, cu posibilitate de prelungire.

ART.6. – Plata chiriei se face în două tranşe: 30% până la data de 30 iunie şi 70% până la data de 30 august ale fiecărui an.

ART.7. – Împuterniceste Primarul/Viceprimarul/Secretarul orașului Sinaia să semneze contractele de închiriere şi actele adiţionale ulterioare de prelungire a termenului de închiriere şi actualizare anuală a chiriei cu indicele de inflaţie.

ART.8. – În cazul în care pe durata închirierii păşunilor, Primaria oraşului Sinaia va executa unele lucrari de interes public, care vor afecta o parte din suprafaţa de păşunat, aceasta se va scădea din suprafaţa totală a păşunii, printr-un act adiţional la contractul de închiriere.

ART.9. – Veniturile realizate din închirierea păşunilor alpine vor fi folosite pentru amenajări funciare ale păşunilor, efectuarea unor lucrari cu caracter ecologic şi turistic în zona montană.

ART.10. – Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Descarca: HCL.NR.57_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.