Administrație Publică

HOTARAREA NR. 61 din 14.03.2018

martie 29, 2018

privind retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 1389/15.01.2013, pentru care nu s-au respectat prevederile art. 6.c.2. din contract

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 6446 din 06.03.2018 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 1389/15.01.2013, pentru care nu s-au respectat prevederile art. 6.c.2. din contract;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 6448 / 06.03.2018 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia situaţia contractului  de concesiune nr. 1389/15.01.2013 pentru care nu s-au respectat prevederile art. 6.c.2. din contract;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu :

  • dispoziţiile art. 6.c.2. din contractul de concesiune nr. 1389/15.01.2013;
  • prevederile Legii 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul art. 36 alin.(2), lit. c), coroborat cu art. 45 alin. (3) si art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 1389/15.01.2013, dintre ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent și S.C. DACOLE SERVICE S.R.L. în calitate de concesionar, cu pierderea cu titlu de daune de către concesionar, a sumelor depuse ca preţ al concesiunii până la data prezentei hotărâri, deoarece nu s-au respectat prevederile art. 6.c.2. din contract.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL.NR.61_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.