Administrație Publică

HOTARAREA NR. 62 din 14.03.2018

martie 29, 2018

Privind aprobarea documentației necesare atribuirii

,,Contractului de delegare a gestiunii prin concesionare pentru lucrări de întreținere și reparații sistem de iluminat public, verificare/reparare/montare/demontare a sistemului de iluminat festiv la evenimente și sarbători”, în orașul Sinaia

Având în vedere:

– Expunerea de motive nr. 7450 /13.03.2018 elaborată de Primarul Orașului Sinaia, în calitate de inițiator, privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesionare pentru lucrari de intreținere și reparații sistem de iluminat public, verificare/reparare/montare/demontare a sistemului de iluminat festiv la evenimente si sarbatori”, în orașul Sinaia;

– Raportul de specialitate nr. 7453 / 13.03.2018, intocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se supune aprobarii Consiliului Local Sinaia documentația de atribuire a ,,Contractului de delegare a gestiunii prin concesionare pentru lucrari de intretinere si reparatii sistem de iluminat public, verificare/reparare/montare/demontare a sistemului de iluminat festiv la evenimente si sarbatori”, in orasul Sinaia;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Luând în considerare:

  • prevederile art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (1) si (3), lit. a), b) si d) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Legii nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

În temeiul art. 36 alin. (2), lit.d) și alin. (6), lit. a), pct. 14), coroborat cu art. 45 alin. (1),  si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART. 1. – Aprobă documentația de atribuire a ”Contractului de delegare a gestiunii prin concesionare pentru lucrări de întreținere și reparații sistem de iluminat public, verificare/reparare/montare/demontare a sistemului de iluminat festiv la evenimente și sărbători”, în orașul Sinaia formată din Contractul de delegare (model) – Anexa nr. 1, Strategia de contractare – Anexa nr. 2 si Caietul de sarcini – Anexa nr. 3, parti integrante din prezenta hotărâre.

ART. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Investitii și achiziții Publice, Serviciul Buget și Direcția Poliția Locală prin Departamentul de Monitorizare și Control din cadrul Primăriei Orașului Sinaia.

Descarca: HCL.NR.62_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.