Administrație Publică

HOTARAREA NR. 63 din 14.03.2018

martie 29, 2018

Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Reparații capitale str. Zamora, oraș Sinaia” cuprins la finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 7451 / 13.03.2018 a Primarului orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate nr. 7490/14.03.2018 întocmit de Serviciului Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Reparații capitale str. Zamora, oraș Sinaia” cuprins la finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Analizând  oportunitatea accesării de fonduri guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Locală, derulat prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene;

În conformitate cu :

– OUG. nr. 28 / 2013, pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

–  Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), c) si e), alin. (4) lit. a) și d), alin. (5) lit. c) si alin. (7) lit. c) coroborat cu art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

   HOTĂRĂȘTE:

ART.1. – Se aprobă Proiectul tehnic nr. 7/2016 actualizat, pentru investiția ,,Reparații capitale str. Zamora, oraș Sinaia”.

ART.2. – Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru investiția ,,Reparații capitale str. Zamora, oraș Sinaia” după cum urmează:

  • Indicatori economici: 672.886 lei, inclusiv TVA, din care C+M: 524.201 lei, inclusiv TVA;
  • Indicatori tehnici:

– Lungime totală stradă: 1.107 m;

– Lățime parte carosabilă: 3.00-3.50-4.00 m;

Alcatuire sistem rutier proiectat:

  • 4 cm BAPC 16 conform profilelor tip;
  • 4 cm BAR 16 conform profilelor tip;
  • 5 cm BADPC20;
  • 15 cm ballast amestec optimal reprofilare;
  • 40-50 cm pietruire existentă;
  • Rigola carosabilă L=4.50 m

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Descarca: HCL.NR.63_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.