Administrație Publică

HOTARAREA NR. 64 din 14.03.2018

martie 29, 2018

Privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții ,,Reparații capitale str. Zamora, oraș Sinaia” cuprins la finanțare în cadrul Programului Național de

Dezvoltare Locala

Având în vedere :

Expunerea de motive nr. 7452 / 13.03.2018 a Primarului orasului Sinaia;

– Raportul de specialitate nr. 7510/14.03.2018 întocmit de Serviciului Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții ,,Reparații capitale str. Zamora, oraș Sinaia” cuprins la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Analizând  oportunitatea accesării de fonduri guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Locală, derulat prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene;

In conformitate cu :

–  OUG. nr. 28 / 2013 , pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), c) si e), alin. (4) lit. a) și alin. (7) lit. c) coroborat cu art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

  HOTĂRĂȘTE:

ART.1. – Se aprobă cofinanțarea din bugetul local al Orașului Sinaia a cheltuielilor neeligibile aferente investiției ,,Reparații capitale str. Zamora, oras Sinaia” în valoare de 172.886 lei inclusiv TVA, din valoare totală a investiției de 672.886 lei, inclusiv TVA. Valoarea totală finanțată de la bugetul de stat, prin PNDL este de 500.000 lei, inclusiv TVA.

ART.2. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Descarca: HCL.NR.64_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.