Administrație Publică

HOTARAREA NR. 66 din 14.03.2018

martie 29, 2018

privind neprelungirea contractului  de concesiune nr. 1917/12.05.1993 încheiat între Consiliul Local al orașului Sinaia și S.C. TASOZ S.R.L.

Având în vedere expunerea de motive nr. 7427 din 13.03.2018 a Primarului orașului Sinaia, prin care propune neprelungirea contractului  de concesiune nr. 1917/12.05.1993 încheiat între Consiliul Local al orașului Sinaia și S.C. TASOZ S.R.L.

Văzând  Raportul de specialitate al Direcției Poliția Locală nr. 7442 / 13.03.2018 prin care propune neprelungirea contractului  de concesiune nr. 1917/12.05.1993 încheiat între Consiliul Local al orașului Sinaia și S.C. TASOZ S.R.L.;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115 alin. (1), lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă neprelungirea contractului  de concesiune nr. 1917/12.05.1993 încheiat între Consiliul Local al orașului Sinaia, în calitate de concedent și S.C. TASOZ S.R.L., în calitate de concesionar. Contractul de concesiune nr. 1917/12.05.1993 va ajunge la termen în data de 12.05.2018.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Direcția Poliția Locală și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL.NR.66_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.