Administrație Publică

HOTARAREA NR. 68 din 22.03.2018

martie 29, 2018

Privind aprobarea bugetului evenimentului Gala AS – premierea elevilor cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare, sportivilor cu rezultate deosebite, profesorilor coordonatori și antrenorilor din orașul Sinaia pentru perioada 2016-2017, în cadrul evenimentului Gala Academia Sinaia 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia, înregistrată sub nr. 7534/14.03.2018 și Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice nr. 7535/14.03.2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin (2), lit. b) și d), alin. (4), lit.a) și alin.(6), lit. a), pct.1, 5 și 6, coroborat cu art. 45 alin.(2) și art.115 alin.(1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Aprobă bugetul organizării evenimentului Gala AS – premierea elevilor  cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare, sportivilor cu rezultate deosebite, profesorilor coordonatori și antrenorilor din orașul Sinaia pentru perioada 2016-2017, în valoare de 34.000 lei, reprezentând cheltuieli organizatorice, plata serviciilor artistice și catering.

ART.2. – Hotărârea va fi comunicată serviciilor/departamentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Poltici Publice și Serviciul Buget și Resurse Umane.

Descarca: HCL. nr. 68_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.