Administrație Publică

HOTARAREA NR. 69 din 22.03.2018

martie 29, 2018

privind aprobarea dării în folosință gratuită prin contract de comodat, către SC FILIALA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE; ELECTRICA DISTRIBUȚIE NORD SA, SUCURSALA DE DISTRIBUȚIE PLOIEȘTI, a capacităților energetice de distribuție a energiei electrice aferente lucrării ,,Extindere rețea de distribuție pentru alimentarea cu energie electrică ansamblu 3 blocuri de locuințe ANL, oraș Sinaia” 

Având în vedere: 

– Expunerea de motive nr. 8289/21.03.2018, întocmită  de Primarul orasului Sinaia;

– Raportul de specialitate nr. 8293/21.03.2018, întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune darea în folosință gratuită prin contract de comodat, către SC FILIALA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE; ELECTRICA DISTRIBUȚIE NORD SA, SUCURSALA DE DISTRIBUȚIE PLOIEȘTI a capacității de distribuție a energiei electrice, aferente lucrării ,,Extindere rețea de distribuție pentru alimentarea cu energie electrică ansamblu 3 blocuri de locuințe ANL, oraș Sinaia” pe toata durata existenței capacității de distribuție a energiei electrice;

In conformitate cu: 

– prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată;

– prevederile Ordinului ANRE nr. 31/22.05.2013 pentru aprobarea Metodologiei privind reglemetarea condițiilor pentru preluarea de capacități energetice de distribuție a energiei electrice;

In temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. e) și art. 115 alin. (1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Aprobă darea în folosință gratuită prin contract de comodat, încheiat pe o perioadă nedeterminată, pe toată durata existenței capacității de distribuție a energiei electrice, către SC FILIALA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE; ELECTRICA DISTRIBUȚIE NORD SA, SUCURSALA DE DISTRIBUȚIE PLOIEȘTI a capacităților energetice de distribuție a energiei electrice aferente lucrării ,,Extindere rețea de distribuție pentru alimentarea cu energie electrică ansamblu 3 blocuri de locuințe ANL, oraș Sinaia”.

ART. 2. – Se împuterniceste Primarul/ Viceprimarul orașului Sinaia să semneze contractul de dare în folosință gratuită și a actelor adiționale ulterioare care vor fi incheiate cu ELECTRICA DISTRIBUȚIE NORD SA, SUCURSALA DE DISTRIBUȚIE PLOIESTI.

 

ART. 3. – Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 238/19.12.2017 privind aprobarea dării în folosință gratuită prin contract de comodat, pe o perioada de doi ani, către SC FILIALA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE; ELECTRICA DISTRIBUȚIE NORD SA,

SUCURSALA DE DISTRIBUȚIE PLOIEȘTI, a capacităților energetice de distribuție a energiei electrice aferente lucrării ,,Extindere rețea de distribuție pentru alimentarea cu energie electrică ansamblu 3 blocuri de locuințe ANL, oraș Sinaia”.

ART. 4. – Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții și Achiziții Publice din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 69_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.