Administrație Publică

HOTARAREA NR. 101 din 16.05.2018

mai 22, 2018

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr.13279/11.05.2018;

– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic nr.        13280/11.05.2018;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu :

– Prevederile art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

– Prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), lit.d) și art.29, alin.(3), lit.b) și lit.c);

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

 

În temeiul prevederilor Legii  nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin.(2), coroborat cu art.45 alin. (1) și art.115 alin.(1) lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică, în toate fazele procesuale, în dosar și procedura contencioasă (procesul) ce va urma să se constituie în dosarele :

  1. Plângere impotriva masurilor din raportul întocmit de Curtea de Conturi Prahova
  2. Dosarul 857/62/2018 deschis la Tribunalul Brașov pentru anulare act administrative – HCL 223/2017,  în proces cu Asociația Turistică Sinaia 

Art. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 101_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.