Administrație Publică

HOTARAREA NR. 103 din 16.05.2018

mai 22, 2018

Privind aprobarea organizarii evenimentului ,,Defilarea Elevilor CMC’’ – 2018 si a bugetului aferent

Având în vedere : 

  • Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată sub nr. 13.305/11.05.2018 ;
  • Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice nr. 13.337/11.05.2018;
  • Hotărârea Consiliului Local 16/2018 privind lista de evenimente organizate de orașul Sinaia în anul 2018;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate  cu prevederile art. 5, alin.(3)  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin (2), lit. d) și alin.(6), lit. a), pct.1)  și pct.5), coroborat cu art. 45 alin.(1) și art.115 alin.(1), lit. b) din din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,   

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art. 1. – Aprobă organizarea evenimentului  ,,Defilarea Elevilor CMC’’  2018,  în data de 25 mai 2018. 

Art. 2. Aprobă bugetul  organizării evenimentului  ,,Defilarea Elevilor CMC’’ – 2018  în cuantum 3.500  lei.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice și Serviciul Buget si Resurse Umane.

Descarca: HCL. nr.103_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.