Administrație Publică

HOTARAREA NR. 104 din 16.05.2018

mai 22, 2018

Privind aprobarea bugetului evenimentului Verde Crud – Campania de curățenie a orașului Sinaia 2018  

Având în vedere :

  • Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată sub nr. 13410/ 11.05.2018 ;
  • Raportul de specialitate al Directiei Politia Locala înregistrat la Primăria orașului Sinaia cu nr. 13411/ 11.05.2018;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate  cu prevederile art. 5, alin.(3)  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin (2), lit. b), alin.(4), lit.a) și d), alin.(6), lit. a), coroborat cu art. 45 alin.(1) și art.115 alin.(1), lit. b) din din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,   

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă bugetul organizării evenimentului Verde Crud – Campania de curățenie a orașului Sinaia, în valoare de 5.000 lei, reprezentând cheltuieli pentru activități de ridicare a deșeurilor din cadrul campaniei de curățenie și cheltuieli cu voluntarii .

Art. 2. – Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Direcția Poliția Locală – Biroul Monitorizare și Control și Serviciul Buget și Resurse Umane.

Descarca: HCL. nr. 104_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.