Administrație Publică

HOTARAREA NR. 105 din 16.05.2018

mai 22, 2018

Privind achiziționarea  sculpturii monumentale “Omul Universal” – autor Ștefan Râmniceanu, de către Centrul Cultural Carmen Sylva Sinaia.

Având în vedere: 

  • Expunerea de motive a Primarului orasului Sinaia, înregistrată cu nr. 13.313/11.05.2018;
  • Raportul de specialitate al Consilierului Primarului înregistrat cu 13.409/ 11.05.2018;
  • Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu : 

  • Legea 273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
  • Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 104, alin.1, lit.b), coroborat cu alin.2, lit.a) și art.3, lit. jj) ;
  • Hotărârea Guvernului 395 din 2 iunie 2016 ,pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, art. 93;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin.(2), lit.c) și lit.d), alin.(6), lit.a), pct.4 , coroborat cu art. 45 alin. (2) si art. 115 alin.(1), lit.b);  

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă Raportul de evaluare a bunului cultural mobil – sculptură monumentală cinetică ”Omul Universal”, autor Ștefan Râmniceanu, conform anexei, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Aprobă achiziționarea sculpturii monumentale “Omul Universal” – autor Ștefan Râmniceanu, de către Centrul Cultural Carmen Sylva Sinaia și amplasarea ei în rondul central de pe  Bd. Carol I – intersecția cu str. Aosta.

Art.3. – Împuternicește Managerul Centrului Cultural ”Carmen Sylva”, sa semneze contractul de achiziție a sculpturii.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Centrul Cultural Carmen Sylva Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 105_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.