Administrație Publică

HOTARAREA NR. 106 din 16.05.2018

mai 22, 2018

Privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 

            Având în vedere :

  • Expunerea de motive nr.13258 din 05.2018, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre;
  • Raportul de specialitate nr.13259 din  05.2018  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018;
  • Raportul comisiei de specialitate  a consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 ;
  • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice  locale modificată si completată;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si   completările ulterioare, art.36 alin (2), litera b), coroborat cu art.45 alin.(2) litera a) și art. 115 alin. (1), litera b),

                                      CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                                  H O T Ă R Ă Ș T E:          

   ART. l. –  Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 astfel :

  1. BUGET LOCAL

 

    I. VENITURI :    285.000 lei
    a ) Venituri din impozit cladiri persoane juridice  (07.01.02) 285.000 lei
    II. CHELTUIELI : 285.000 lei
Cap.65.02 ”ÎNVĂȚĂMÂNT”

Titlul.XIII Active nefinanciare

Titlul XIX Plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent  (85.01.01)

Titlul VII Alte transferuri  (55.01.18)

0 lei

-9.390 lei

-9.390 lei

 

9.390 lei

Cap.67.02 ”CULTURA, RECREERE, RELIGIE ”                 

Titlul.VI Transferuri de capital catre instituții publice (51.02.29)

285.000 lei

285.000 lei

 

  1. BUGET DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII –

         CENTRUL CULTURAL ”CARMEN SYLVA” 

    I. VENITURI :    285.000 lei
    a) Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare      (43.19.00) 285.000 lei
    II. CHELTUIELI : 285.000 lei

 

 

Cap.67.02 » CULTURA, RECREERE, RELIGIE  «                   

Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.03)

”Achizitionarea  si amplasarea sculpturii monumentale “Omul  Universal “

285.000 lei

285.000 lei

 

ART.2 –  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 106_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.