Administrație Publică

HOTARAREA NR. 107 din 16.05.2018

mai 22, 2018

privind  împuternicirea administratorului SC Transport Urban Sinaia SRL ca să  negocieze tarifele transportului pe cablu pentru grupuri cu peste 100 de persoane

Având în vedere :

  • Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia, înregistrată la nr. 13200/10.05.2018 ;
  • Raportul de specialitate al Direcției Poliția Locală înregistrat la 13201/10.05.2018;
  • Adresa nr.689/08.05.2018 a SC. Transport Urban SRL. Sinaia, înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu nr. 1296/08.05.2018 ;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile : 

  • Legii 92/2007 privind serviciile de transport public local;
  • Ordinului 353/2007 privind aprobarea normelor de aplicare a legii serviciilor publice de transport public local de călători, cu modificările ulterioare  coroborat cu Ordinul 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane; 

În temeiul  art. 36, alin.(2), lit. a) și b) ,  coroborat cu art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,  

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă competența administratorului SC Transport Urban Sinaia SRL de negociere a tarifelor transportului pe cablu pentru grupurile mai mari de 100 de persoane , până la 30%.

Art. 2. –  Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către SC Transport Urban Sinaia SRL.

Descarca: HCL. nr. 107_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.