Administrație Publică

HOTARAREA NR. 108 din 16.05.2018

mai 22, 2018

Privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial situat  în Orașul Sinaia, Aleea Peleșului FN (intersecție cu Aleea Carmen Sylva)

Având în vedere : 

  • Expunerea de motive a Domnului Primar Vlad Oprea înregistrată la nr. 10857/18.04.2018;
  • Raportul de specialitate nr. 11026/ 19.04.2018 al Biroului Monitorizare si Control din cadrul Poliției Locale – Primăria orașului Sinaia, prin care propune închirierea prin licitație publică a spațiului comercial, situat pe domeniul public al  Orașul Sinaia, Aleea Peleșului FN (intersecție cu Aleea Carmen Sylva);
  • Avizul comisiei de specialitate; 

            În temeiul art. 10, art.36, alin.(2), lit. c) si art. 123 alin.(1) si (2) coroborate cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. – Aprobă închirierea prin licitație publică a spațiului comercial situat în orasul Sinaia, Aleea Pelesului FN (intersectie cu Aleea Carmen Sylva)  cu următorul  obiect de activitate:

Nr. crt. Suprafata Obiect de activitate Prețul minim de pornire licitație
1 23 mp Comercializare produse alimentare preambalate și nealimentare, artizanat (suveniruri). 10 euro/ mp/ luna

 

 

Art.2. –  Prețul minim de pornire a licitației pentru închirierea spațiului comercial este menționat la art.1, în coloana 4, respectiv 230 euro/luna.

Art.3.- Spațiul comercial se închiriază pe o perioadă de 1 an, cu drept de prelungire prin act adițional la contractul de închiriere.

Art.4. – Aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației pentru închirierea spațiului  comercial din Sinaia, Aleea Peleșului FN (intersecție cu Aleea Carmen Sylva), instrucțiunile pentru ofertanti, caietul de sarcini și modelul contractului de închiriere conform anexelor 1, 2, 3, și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Monitorizare și Control din cadrul Poliției Locale Sinaia.

Descarca: HCL. nr.108_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.