Administrație Publică

HOTARAREA NR. 109 din 16.05.2018

mai 22, 2018

Privind închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale nr.3 si nr.12 situate în Orașul Sinaia, B-dul Carol I, nr.33 (Esplanada)

Având în vedere : 

  • Expunerea de motive întocmită de Primarul orașului Sinaia și înregistrată la la nr. 13255/10.05.2018;
  • Raportul de specialitate nr. 13257/ 10.05.2018 al Biroului Monitorizare si Control din cadrul Poliției Locale – Primăria Sinaia, prin care propune închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale nr.3 si nr.12, situate în Orașul Sinaia, B-dul Carol I, nr.33 (Esplanada) pe amplasamentul stabilit în planul de situatie;
  • Avizul comisiei de specialitate; 

            În temeiul art. 10, art.36, alin.(2), lit. c) si art. 123 alin.(1) si (2) coroborate cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. – Aprobă închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale situate în orasul Sinaia, Bulevardul Carol I, nr.33 (Esplanada), cu următoarele obiecte de activitate:

Nr. crt. Spatiul comercial Suprafata Obiect de activitate Prețul minim de pornire licitație
1 2 3 4 5
1 3 9 mp Hand-Made 10 euro/ mp/ lună
2 12

 

9 mp comercializarea și fabricarea produselor proaspete de patiserie și Gauffre de Liege 10 euro/ mp/ lună

 

Art.2. –  Prețul minim de pornire a licitației pentru închirierea spațiilor comerciale este menționat la art.1, în coloana 5, respectiv 90 euro/luna/spațiu comercial.

Art.3. –  Plata utilităților revine în sarcina chiriașului (încalzire, apă, salubritate și curent electric). Pentru spațiile comerciale nr.3 si nr.12 din B-dul Carol I, nr. 33, consumurile de curent electric si gaze se facturează de către Primaria orașului Sinaia, pe baza indexului citit la contorul electric și pe baza facturii aferente punctului de furnizare.

Art.4. –  Spațiile comerciale se închiriază pe o perioadă de 1 an, cu drept de prelungire prin act adițional la contractul de închiriere.

Art.5. – Aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației pentru închirierea spațiilor  comerciale din Sinaia, B-dul Carol I, nr.33 (Esplanada), instrucțiunile pentru ofertanți, caietul de

sarcini și modelul contractului de închiriere conform anexelor 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Art.6. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Monitorizare și Control din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

Descarca:HCL. nr.109_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.