Administrație Publică

HOTARAREA NR. 110 din 16.05.2018

mai 22, 2018

Privind închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale nr.1 si nr.2 situate în Orașul Sinaia, B-dul Carol I, nr.27

Având în vedere : 

  • Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia, Vlad Oprea, înregistrată la   13355/11.05.2018;
  • Raportul de specialitate înregistrat la nr. 13368/ 11.05.2018 al Biroului Monitorizare si Control din cadrul Poliției Locale – Primăria Sinaia, prin care propune închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale nr.1 si nr. 2, situate în Orașul Sinaia, B-dul Carol I, nr.27;
  • Avizul comisiei de specialitate, 

În temeiul art. 10, art.36, alin.(2), lit. c) si art. 123 alin.(1) si (2) coroborate cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. – Aprobă închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale situate în orasul Sinaia,   B-dul Carol I, nr.27, cu următoarele obiecte de activitate:

Nr. crt. Spațiul comercial Suprafața Obiect de activitate Prețul minim de pornire licitație
1 2 3 4 5
1 1 20 mp Fabricarea sau comercializarea produselor tradiționale atestate (dulciuri, siropuri, zacuscă, brânzeturi, etc.) 10 euro/ mp/ lună
2 2 30 mp Cafenea – brutărie (comercializare cafea, sucuri, sandwish-uri fabricate pe loc, salate, produse de brutărie, patiserie, exclusiv shaorma) 10 euro/ mp/ lună

 

Art.2. – Prețul minim de pornire a licitației pentru închirierea spațiilor comerciale este menționat la art.1, în coloana 5, adică 200 euro/lună, respectiv 300 euro/lună.

Art.3. – Plata utilităților revine în sarcina chiriașului (încalzire, apă, salubritate și curent electric).

Art.4. –  Spațiile comerciale se închiriază pe o perioada de 1 an, cu drept de prelungire prin act adițional la contractul de închiriere.

Art.5. Aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației pentru închirierea spațiilor  comerciale din Sinaia, B-dul Carol I, nr.27, instructiunile pentru ofertanți, caietul de sarcini și modelul contractului de închiriere conform anexelor 1, 2, 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Biroul Monitorizare și Control din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

Descarca: HCL. nr.110_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.