Administrație Publică

HOTARAREA NR. 111 din 16.05.2018

mai 22, 2018

privind încetarea contractului nr. 23104/04.11.2011 pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubritate al orașului Sinaia, încheiat  între Primăria orașului Sinaia B-dul Carol nr. 47, jud. Prahova și SC Grup Salubrizare Urbana SA București, Șoseaua Giurgiului, nr. 321, sector 4

Având în vedere: 

– Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată la nr.13527/14.05.2018.

– Raportul de specialitate al Biroului Monitorizare si Control din cadrul Direcției Poliția Locală, înregistrat la nr. 13528/14.05.2018;

– adresa SC Grup Salubrizare Urbană SA București nr. 2077/16.04.2018, inregistrată la Primăria orașului Sinaia la nr. 10523/16.04.2018  prin care solicită în temeiul art.17.1 lit. b) acordul privind încetarea efectelor Contractului de Salubrizare nr. 23104/04.11.2011.

În conformitate cu prevederile Contractului nr. 23104/04.11.2011 pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubritate al orașului Sinaia și SC. Grup Salubrizare Urbană SA București.

În temeiul  art. 36, alin.(2), lit. c) ,  coroborat cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. –  Aprobă încetarea contractului nr. 23104/04.11.2011 privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubritate al orasului Sinaia, încheiat  între orasul Sinaia și SC Grup Salubrizare Urbană SA Bucuresti.

Art.2. –  SC Grup Salubrizare Urbana SA Bucuresti este obligată,  conform art. 7.2 din contract, să asigure prestarea serviciului de salubritate până la încheierea în regim de urgență a unui contract de prestări servicii pentru activitatea de curățenie căi publice, în orașul Sinaia, în scopul asigurării continuității serviciului public prestat.

Art.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Monitorizare și Control  – Direcția Politia Locala, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL. nr.111_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.