Administrație Publică

HOTARAREA NR. 112 din 16.05.2018

mai 22, 2018

privind  modificarea tarifelor de parcare practicate de administratorul parcărilor publice SC Transport Urban Sinaia SRL

Având în vedere :

– Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia,  înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr.13465/14.05.2018 ;

– Raportul de specialitate al Directiei Poliția Locala înregistrat sub nr.13466/14.05.2018 ;

– Cererea nr. 12918/08.05.2018 prin care SC Transport Urban SRL solicită majorarea tarifelor pentru parcarile publice aflate in admnistrare ;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

Văzând :

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2010 privind darea in administrare a parcărilor din Sinaia,  Str. Drum Nou Cota 1400 si Aleea Telegondolei;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 175/2010 privind darea in administrare a parcărilor din Sinaia,  Str. Cuza Voda, Bd. Ferdinand si Str.Mânăstirii;

– Hotărârea Consiliului Local nr . 175/2013 privind darea în administrare a parcărilor din Sinaia,  Aleea Carmen Sylva (în spatele Mânastirii Sinaia);

– Hotărârea Consiliului Local nr . 205/2017 privind darea în administrare a locurilor de parcare din str. Avram Iancu (din dreptul imobilului cu nr. 3 pana la intersecția cu Str.I.L.Caragiale pe partea stângă ) în vederea inchirierii;

– Hotărârea Consiliului Local nr .108/2017 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2014 privind stablirea tarifelor pentru abonamentele de parcare în  parcările admnistrate de SC Transport Urban Sinaia SRL;

În conformitate cu prevederile Legii nr.  92/2007 a serviciilor de transport public local si Ordinului 353/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii serviciilor publice de transport public local de calatori

În temeiul prevederile art. 36 alin. (2) lit.  b), coroborat cu art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă modificarea tarifelor practicate de SC Transport Urban Sinaia SRL pentru parcările aflate in administrare astfel:

Nr.crt Parcare Tarif unic/zi
1 Aleea Carmen Sylva 15 lei staționarea/zi
2 Str.Furnica 15 lei staționarea/zi
3 Cuza Vodă 3 lei staționarea/oră
4 Gara 10 lei staționarea/zi
5 Avram Iancu 10 lei staționarea/zi
6 Gondola 15 lei staționarea/zi
7 Calea Codrului 15 lei staționarea/zi

Tarif pentru autocare, microbuze și alte mașini cu gabarit : 20 lei/ora si 50lei/zi.

Art. 2. –  Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către SC Transport Urban Sinaia SRL. și Direcția Poliția Locală.

Descarca: HCL. nr. 112_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.