Administrație Publică

HOTARAREA NR. 70 din 03.05.2018

mai 22, 2018

Privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.10182 din  17 aprilie  2018, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.10183 din  17.04.2018  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018;

Văzând raportul  comisiei de specialitate  a consiliului Local ;

În baza Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si   completările ulterioare, art.36 alin (2), litera b), coroborat cu art.45 alin.(2) litera a) și art. 115 alin. (1), litera b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

                                                 

       ART. 1. –  Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    1.520.000 lei
   a) Venituri din impozit clădiri persoane juridice  (07.01.02) 846.220 lei
   b) Venituri din vânzări de bunuri (39.07.00) 173.780 lei
  c) Finanțări prin Programul național de dezvoltare locala(42.02.65) 500.000 lei
II. CHELTUIELI : 1.520.000 lei
Cap.70.02  ”SERVICII DEZVOLTARE SI LOCUINTE”

Titlul.XIII  – Active nefinanciare

Studii si  Proiecte

”Cumparare imobil situat in str. Cuza Voda nr.20

Titlul XIX-  Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent  (85.01.02)

1.020.000 lei

1.058.120 lei

538.120 lei

520.000 lei

-38.120 lei

-38.120 lei

Cap.84.02  ”TRANSPORTURI”                   

Titlul.XIII –  Active nefinanciare

”Reparatii capitale str.Zamora ”

500.000 lei

500.000 lei

 

             ART.2. – Aprobă dispoziția nr.102/30.03.2018, privind modificarea trimestrialității,  conform Deciziei Directorului General al DGRFP Prahova nr.3213/07.03.2018, pentru echilibrarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.

            ART.3  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Descrca: 22

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.