Administrație Publică

HOTARAREA NR. 71 din 03.05.2018

mai 22, 2018

Privind  aprobarea de principiu a refinanțării contractului de credit, contractat cu Raiffeisen Bank 

             Având în vedere expunerea de motive nr.11215 din 20.04. 2018, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.11216 din  20.04.2017  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune aprobarea  de principiu a refinanțării contractului de credit contractat cu Raiffesen  Bank;

În baza Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si   completările ulterioare, art.36 alin (2), litera b), coroborat cu art.45 alin.(2) litera b) și art. 115 alin. (1), litera b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ș T E:

 

          ART.l. –  Aprobă de principiu refinanțarea contractului de credit, contractat cu    Raiffeisen  Bank.  

ART.2  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Serviciul Investiții si Achiziții publice din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Descarca: HCL.71_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.