Administrație Publică

HOTARAREA NR. 73 din 03.05.2018

mai 22, 2018

Privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico economici – faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiție  – ”Construire Park & Ride , în

vederea finanțării acestuia  în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de proiecte  POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI si POR/2017/3/3.2/1/ITI, Axa Prioritara 3, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila

 

Având în vedere Expunerea de motive nr.12007/27.04.2018, precum si Raportul de specialitate  nr.12026/27.04.2018, întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici – faza Studiu de Fezabilitate, pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire Park & Ride”;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 3, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila, Apelul de proiecte POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI si POR/2017/3/3.2/1/ITI;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. e) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. – Se aprobă documentația tehnico-economică – faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiții ”Construire Park & Ride , conform  Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 3, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Apelul de proiecte POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI.

 

ART. 2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Construire Park & Ride , conform  Anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotărâre, în vederea finanțării acestuia în cadrul  Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 3, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Apelul de proiecte POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI si POR/2017/3/3.2/1/ITI.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia prin serviciile de specialitate.

Descarca: HCL.73_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.