Administrație Publică

HOTARAREA NR. 74 din 03.05.2018

mai 22, 2018

DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

PROIECT: “Construire Park & Ride”

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de Investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă Apel de proiecte nr:  POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI ȘI POR/2017/3/3.2/1/ITI

             Având în vedere Expunerea de motive nr. 12011/27.04.2018, precum și Raportul de specialitate nr.12044/27.04.2018, întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea proiectului “Construire Park& Ride” și a cheltuielilor aferente acestuia;

Având în vedere Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitatea cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ghidul Solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

            În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin (2), lit. b) și alin. 4, lit. d), coroborat cu art. 45 alin (2), lit. e) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Se aprobă proiectul “Construire Park & Ride” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3– Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e– Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 3.2– Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Apelul de proiecte nr.: POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI ȘI POR/2017/3/3.2/1/ITI.

ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Construire Park& Ride”, în cuantum de 27.097.223,07          lei (inclusiv TVA).

ART. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a ORAȘULUI SINAIA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 4.683.059,27 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului “Construire Park& Ride”.

ART. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Construire Park& Ride”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din Bugetul local.

ART. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART. 6. Se împuternicește domnul OPREA VLAD GHEORGHE – Primarul orașului, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanțare în numele ORAȘULUI SINAIA.

ART. 7. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

ART. 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Orașului Sinaia și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Orașului Sinaia.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 03.05.2018, cu un număr de 15 voturi “pentru”, voturi abţineri __-___, voturi împotrivă __-___, din totalul de 17 consilieri / membri prezenţi.

Descarca: HCL.74_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.