Administrație Publică

HOTARAREA NR. 75 din 03.05.2018

mai 22, 2018

Privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico economici – faza  Studiu de oportunitate pentru  proiectul “ECO-BUS”, în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, aferent Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

 

 

Având în vedere Expunerea de motive nr. 11990/27.04.2018 întocmită de Primarul orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 11991/27.04.2018 întocmit de Direcția Politia Locală prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici – faza Studiu de  oportunitate pentru  proiectul „ECO-BUS”; 

Văzând  Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. e) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1.Se aprobă documentația tehnico-economica și a indicatorilor tehnico economici – faza  Studiu de oportunitate pentru  proiectul “ECO-BUS”, conform Anexei parte integranta din prezenta hotarare, în vederea finanțării acestuia în cadrul  Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI.

ART. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul de Politici Publice si Serviciul Investitii, Patrimoniu si Protectie Civila.

Descarca: HCL.75_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.