Administrație Publică

HOTARAREA NR. 80 din 03.05.2018

mai 22, 2018

Privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.17, bl.13, mansarda, ap.17 având numar cadastral 24026-C1-U17 către d-na. Purcaru Ștefania Claudia

Având în vedere:

– Expunerea de motive nr. 11863/26.04.2018 întocmită de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia ;

– Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.11876/26.04.2018;

– Procesele – verbale nr.8977/29.03.2018 si nr.11861/26.04.2018 ale Comisiei pentru vânzarea locuințelor construite prin ANL în orașul Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (1), (2), lit. a) – g);
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinului nr.3776/25.07.2017 al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene;
  • 463, alin.(2) din Codul Fiscal; 

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. c), alin.(5), lit.b) și art. 123 alin.(1),  coroborate cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. – Aprobă vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.17, bl.13, mansarda, ap.17 având numar cadastral 24026-C1-U17, intabulat în Cartea Funciară nr. 24026 a localității Sinaia, către dna.Purcaru Ștefania Claudia, (conform releveului- anexa nr.1) pe care îl deține în prezent conform contractului de închiriere nr.26640/22.12.2006 și a actelor adiționale ale acestuia.

Art.2. – Prețul vânzării este de 138.905,62 lei, din care 1402,24 lei este comisionul de 1%,  conform Fișei de calcul nr.11795/26.04.2018 , anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. – Plata se face astfel :

  • Avans de 99.919,50 din valoarea de vânzare precum și a comisionului de 1%, respectiv 99.919,50lei + 1.402,24lei = 101.321,74 lei;
  • Restul de plată în valoare de 37.583,88 lei, în 120 rate lunare egale, conform graficului nr.11796/26.04.2018, anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4. – Contractul de vânzare – cumpărare se va încheia în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, în caz contrar hotărârea devenind nulă.

Art.5. – Cheltuielile ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare – cumpărare în fața notarului public și intabulării ulterioare a apartamentului în Cartea Funciară vor fi suportate de cumpărător.

Art.6. – Terenul cotă indiviză, aferent locuinței, în suprafață de 16,31 mp indiviz din 314mp , se atribuie cumpărătorului în folosință pe toată durata de existență a construcției. Cumpărătorul are obligația de plată a taxei pentru terenul aflat în folosință, potrivit art.463, alin.2 din Codul Fiscal.

Art.7. – Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia, să semneze contractul de vânzare – cumpărare în fața notarului public.

Art.8. – Comisia pentru vânzarea locuințelor ANL, Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL.80_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.