Administrație Publică

HOTARAREA NR. 82 din 03.05.2018

mai 22, 2018

Privind  modificarea anexei nr.3 la HCL nr.191/23.11.2017

Având în vedere:

– Expunerea de motive nr. 11866/26.04.2018 întocmită de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia ;

– Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.11879/26.04.2018;

– Procesele- verbale nr.8977/29.03.2018 si nr.11861/26.04.2018  ale Comisiei pentru vânzarea locuințelor construite prin ANL în orașul Sinaia ;

– Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.191/23.11.2017 privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.17, bl.13, et.3, ap.16 având număr cadastral 24026-C1-U16 către d-na.Stanică Alina Elena;

– Prevederile Contractului de Vânzare autentificat cu nr.1141/12.12.2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (1), (2), lit. a) – g);
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinului nr.3776/25.07.2017 al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene;
  • 463, alin.(2) din Codul Fiscal; 

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. c), alin.(5), lit.b) și art. 123 alin.(1),  coroborate cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. – Aprobă modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local  nr.191/23.11.2017 privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.17, bl.13, et.3, ap.16 având număr cadastral 24026-C1-U16 către d-na.Stanică Alina Elena, respectiv a graficului de rambursare, conform graficului nr.11764/26.04.2018 – anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. – Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia, să semneze actul adițional la contractul de vânzare – cumpărare în fața notarului public.

Art.3. – Comisia pentru vânzarea locuințelor ANL, Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.                 

Descarca: HCL.82_2018     

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.