Administrație Publică

HOTARAREA NR. 83 din 03.05.2018

mai 22, 2018

Privind aprobarea realizării evenimentului sportiv Crosul ”Adrian Ghioca” – ediția a XIII-a

Având în vedere:

Expunerea de motive nr. 11023/19.04.2018 întocmită de  Primarul orașului Sinaia;

Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice, înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr.11024/19.04.2018;

Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 5, alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.36, alin.(2), lit.d) și alin.(6), lit.a), pct.1, 4, 5 și 6 și art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1. – Aprobă desfășurarea crosului anual ”Adrian Ghioca”, Ediția a XIII-a, în data de 04 mai 2018.

Art.2. – Aprobă acordarea de premii în valoare totala de 7.220 lei, pentru 18 categorii de vârstă și 2 categorii de gen, după cum urmează :

  • pentru categoriile de vârstă până în 10 ani, F/B și între 11 – 15 ani F/B:

Premiul I        =  100 LEI

Premiul II       =   80 LEI

Premiul III     =   50 LEI

  • pentru celelalte categorii de vârstă : 16-20 ani, 21-30 ani, 41-50 ani, 51-60 ani, 61-70 ani și peste 70 ani :

Premiul I        =  200 LEI

Premiul II       =  150 LEI

Premiul III     =  100 LEI

Art.3. – Aprobă efectuarea de cheltuieli complementare organizării evenimentului, în valoare de 3.000 lei.

Art.4. – Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

Art.5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice și Serviciul Buget  din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Descarca: HCL.83_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.