Administrație Publică

HOTARAREA NR. 84 din 03.05.2018

mai 22, 2018

Privind aprobarea desfășurării evenimentului Ziua Europei și a bugetului aferent

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată sub nr. 11927/27.04.2018 și Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice nr. 11928/27.04.2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 5, alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.36, alin.(2), lit.d) și alin.(6), lit.a), pct.1, 4 și 5  și art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                              H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă organizarea evenimentului Ziua Europei in data de 9 mai 2018.

Art. 2. – Aprobă bugetul organizarii evenimentului Ziua Europei în valoare de 12.000 lei fără TVA reprezentand cheltuieli organizatorice

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice si Serviciul Buget si Resurse Umane.

Descarca: HCL.84_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.