Administrație Publică

HOTARAREA NR. 86 din 03.05.2018

mai 22, 2018

privind aprobarea achiziţionării de către Spitalul Orăşenesc  Sinaia de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare in dos. nr. 1356/105/2017

Având în vedere :                                                                               

– Expunerea de motive nr. 8950/29.03.2018 întocmită de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate nr. 8952/29.03.2018 al Departamentului juridic, contencios administrativ și administratie publică;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din OUG  nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative ;

– Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice locale;

În temeiul prevederilor Legii  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36, alin.(2), coroborat cu art.45 alin.(1) și art. 115 alin.(1), lit.b,

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R ĂŞ T E :

Art. 1. – Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice externe pentru consultanţă şi reprezentare juridică, pentru urmatorul proces, pe întreaga durată a desfăşurării procesului :

  • dosarul nr. 1356/105/2017 cu obiectul: contestaţie decizie de concediere, obligarea angajatorului la încheierea unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, plata tuturor salariilor de la data concedierii şi până la ramânerea definitivă a hotărârii .

Art. 2. – Se mandatează Managerul Spitalului Orăşenesc Sinaia  să semneze contractele de achiziţionare de servicii juridice de consultanţă, de asistenţa şi/sau de reprezentare .

Art. 3. – Hotărârea va fi comunicată Spitalului Orăşenesc Sinaia şi instituţiilor interesate.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către  Managerul Spitalului Orăşenesc Sinaia prin personalul din subordine  .

Descarca: HCL.86_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.