Administrație Publică

HOTARAREA NR. 87 din 03.05.2018

mai 22, 2018

Prelungirea contractului de comodat nr. 158/03.06.2016 încheiat cu SC FILIALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE; ELECTRICA DISTRIBUTIE NORD SA, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE PLOIESTI si inregistrat la UAT Oras Sinaia cu nr. 16018/05.06.20156 pe o perioada nedeterminata, pe toata durata existentei capacitatii de distributie a energiei electrice aferente blocului de ,,Locuinte sociale pentru chiriasii evacuati din casele naționalizate, bloc E5, Al Kusadasi, nr 1”.

Având în vedere: 

Expunerea de motive nr. 11360/23.04.2018 întocmită de primarul orasului Sinaia;

– Raportul de specialitate nr. 11364/23.04.2018, intocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune prelungirea contractului de comodat nr. 158/03.06.2016 incheiat cu SC FILIALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE; ELECTRICA DISTRIBUTIE NORD SA, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE PLOIESTI si inregistrat la UAT Oras Sinaia cu nr. 16018/05.06.20156 pe o perioada nedeterminata, pe toata durata existentei capacitatii de distributie a energiei electrice aferente blocului de ,,Locuinte sociale pentru chiriasii evacuati din casele nationalizate, bloc E5, Al Kusadasi, nr 1”;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 85/17.05.2016 privind aprobarea darii in folosinta gratuita prin contract de comodat, pe o perioada de doi ani catre SC FILIALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE; ELECTRICA DISTRIBUTIE NORD SA, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE PLOIESTI, a capacitatilor energetice de distributie a energiei electrice aferente lucrarii ,,Extindere retea de distributie pentru alimentarea cu energie electrica ansamblu 3 blocuri de locuinte ANL, oras Sinaia”;

In conformitate cu:

  • prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata;
  • prevederile Ordinului ANRE nr. 31/22.05.2013 pentru aprobarea Metodologiei privind reglemetarea conditiilor pentru preluarea de capacitate energetice de distributie a energiei electrice;

In temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin. (2), lit. c) si alin. (5), lit. a), coroborat cu art. 45 alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL ORAȘ SINAIA

HOTĂRĂSTE: 

Art. 1. – Aprobă prelungirea contractului de comodat nr. 158/03.06.2016 încheiat cu SC FILIALA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE; ELECTRICA DISTRIBUȚIE NORD SA, SUCURSALA DE DISTRIBUȚIE PLOIEȘTI si inregistrat la UAT Oraș Sinaia cu nr. 16018/05.06.20156 pe o perioada nedeterminată, pe toată durata existenței capacității de distribuție a energiei electrice aferente blocului de ,,Locuințe sociale pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate, bloc E5, Al Kusadasi, nr 1”.

Art. 2 – Se împuternicește Primarul/ Viceprimarul orașului Sinaia să semneze contractul de dare în folosință gratuită si a actelor adiționale ulterioare care vor fi încheiate cu ELECTRICA DISTRIBUȚIE NORD SA, SUCURSALA DE DISTRIBUȚIE PLOIESTI.

Art. 3 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Seviciul Investitii și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL.87_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.