Administrație Publică

HOTARAREA NR. 89 din 03.05.2018

mai 22, 2018

Privind restituirea unui mijloc de transport dat în administrarea SC Transport Urban Sinaia SRL, în vederea casării si valorificării acestuia

 

Având în vedere:

  • Expunerea de motive a D-lui Primar Vlad Oprea nr.9267/02.04.2018;

– Raportul de specialitate înregistrat sub nr.9268/02.01.2018 întocmit de Biroul Monitorizare si Control, prin care se supune spre analiză și decizie Consilului Local Sinaia, restituirea, casarea și valorificarea unui autovehicul din parcul auto al instituției;

–  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

– Solicitarea SC Transport Urban Sinaia SRL, inregistrata la Primaria Sinaia cu nr. 8269/21.03.2018;

În conformitate cu :

Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată;

Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

În temeiul prevederilor Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin.(2) lit.c), coroborat cu art. 45 alin.(3) si art. 115 alin.1, lit.b,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Aprobă restituirea unui mijloc de transport local de călători nefuncțional, dat în administrare de catre Consiliul Local Sinaia Societății Comerciale Transport Urban Sinaia SRL, în vederea casării și valorificării acestuia.

Art.2. –  Mijlocul de transport are urmatoarele caracteristici:

–     MICROBUZ M2 FORD TRANSIT cu număr de înmatriculare PH.90.PRI;

  • Numar de identificare: WF0XXXTTFX7Y84639;
  • Serie motor: 7Y84639;
  • Cartea de identitate a autovehiculului: F989997;
  • An de fabricație 2007.

Art.3. – Predarea, respectiv primirea microbuzului se va face prin proces verbal încheiat între Primăria Sinaia si SC Transport Urban Sinaia SRL.

Art.4. – După restituirea mijlocului de transport se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea acestuia, având caracteristicile menționate la art.2.

Art.5. –  Se aprobă constituirea comisiei de casare și valorificare în urmatoarea componență:

  • D-na. Boteanu Marilena – Birou Patrimoniu si Protectie Civila – președinte;
  • Ghercioiu Adrian – Protectie Civila – secretar;
  • Manolescu Eduard – Parc auto – membru.

Art.6. – Modificarea contractului de inchiriere auto nr.29233/15.12.2010 se va face prin act adițional.

Art.7. – Prevederile prezentei hotărari vor fi aduse la îndeplinire de către Direcția Poliția Locală Sinaia – Departament  Monitorizare și Control,  si Biroul Patrimoniu si Protectie Civila.

Descarca: HCL.89_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.