Administrație Publică

HOTARAREA NR. 90 din 03.05.2018

mai 22, 2018

Privind aprobarea asigurării cofinanțării proiectului – Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotari independente pentru Școala GimnazialĂ ,,Principesa Maria” orașul Sinaia, jud. Prahova, finanțat de la bugetul de stat, prin PNDL

Analizănd Expunerea de motive nr. 11915/27.04.2018 a Primarului orașului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 11919/27.04.2018 întocmit de Serviciului Investiții si Achiziții Publice prin care se propune aprobarea asigurării cofinanțării proiectului – Dotarea cu echipamente si mobilier specific didactic si de laborator, alte categorii de echipamente si dotari independente pentru Scoala Gimnaziala ,,Principesa Maria”, orasul Sinaia, jud. Prahova, finantat de la bugetul de stat, prin PNDL

Având în vedere oportunitatea accesării de fonduri guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Locală, derulat prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene;

În conformitate cu prevederile OUG. nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin.(4), lit.a) și alin.(7), lit.c), coroborat cu art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă cofinanțarea din bugetul local al Orasului Sinaia a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului – Dotarea cu echipamente si mobilier specific didactic si de laborator, alte categorii de echipamente si dotari independente pentru Școala Gimnazială ,,Principesa Maria”, orasul Sinaia, jud. Prahova, finantat de la bugetul de stat, prin PNDL in valoare de 15.470,00 lei inclusiv TVA din valoare totala a investitiei de 364.315,00 lei, inclusiv TVA.

Valoarea totala finanțată de la bugetul de stat, prin PNDL este de 348.845,00 lei, inclusiv TVA. 

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investitiiți Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

Descarca: HCL.90_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.