Administrație Publică

HOTARAREA NR. 91 din 03.05.2018

mai 22, 2018

Privind aprobarea asigurării cofinanțării proiectului – Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotari independente pentru Colegiul ,,Mihail Cantacuzino”, orașul Sinaia, jud. Prahova, cuprins la finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 

Analizând Expunerea de motive nr. 11914/27.04.2018 a Primarului orașului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 11916/27.04.2018 intocmit de Serviciului Investiții si Achiziții Publice prin care se propune aprobarea asigurării cofinanțării proiectului – Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Colegiul ,,Mihail Cantacuzino” orasul Sinaia, jud. Prahova, finanțat de la bugetul de stat, prin PNDL;

Având în vedere oportunitatea accesării de fonduri guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Locală, derulat prin Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene;

În conformitate cu prevederile OUG. nr. 28 /2013 , pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

În baza Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin.(4), lit.a) și alin.(7), lit.c), coroborat cu art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă cofinanțarea din bugetul local al Orașului Sinaia a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului – Dotarea cu echipamente si mobilier specific didactic si de laborator, alte categorii de echipamente si dotari independente pentru Colegiul ,,Mihail Cantacuzino” orasul Sinaia, jud. Prahova, finantat de la bugetul de stat, prin PNDL in valoare de 15.470,00 lei, inclusiv TVA din valoare totala a investitiei de 1.082.970 lei, inclusiv TVA.

Valoarea totala finantata de la bugetul de stat, prin PNDL este de 1.067.500,00 lei, inclusiv TVA.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investitiiți Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL.91_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.