Administrație Publică

HOTARAREA NR. 92 din 03.05.2018

mai 22, 2018

privind evidenţierea unor  terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia

Având în vedere :

  • expunerea de motive nr. 12047 din 27.04.2018 întocmită de membrii Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente şi raportul de specialitate nr. 12050 din 27.04.2018, întocmit de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primariei oraşului Sinaia;
  • avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În conformitate cu :

  • 551 şi art. 553, alin (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
  • 4 și art. 22 din Legea nr. 213/17.11.1998 – privind bunurile proprietate publică;
  • 10 si art. 36, alin (2), lit. c), coroborate cu art.45 alin.(3)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1)  și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1.Aprobă  evidenţierea în domeniul privat al oraşului Sinaia  a unor terenuri, conform anexei la prezenta hotărâre.

ART.2. – Abrogă poziţiile nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 36/31.03.2017 şi nr. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 56/14.03.2018

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului oraşului Sinaia.

Descarca: HCL.92_2018.

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.