Administrație Publică

HOTARAREA NR. 93 din 03.05.2018

mai 22, 2018

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 4259 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Str. Drum Cota 1400, nr. cad. 1402, nr. CF vechi 1086N

Având în vedere expunerea de motive nr. 11178 din 20.04.2018 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 4259 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Str. Drum Cota 1400, nr. cad. 1402, nr. CF vechi 1086N, precum și

Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. 11183 /20.04.2018;

Văzând adresa Societatii Profesionale Notariale  Durnescu și Asociații din București pentru Intesa Sanpaolo S.p.a., înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 10142/11.04.2018, prin care se solicita exercitarea dreptul de  preemţiune  pentru  terenul pădure în suprafața de 4259 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Str. Drum Cota 1400, nr. cad. 1402, nr. CF vechi 1086N, teren care se învecinează cu proprietatea oraşului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

In conformitate cu :

  • 1746 Cod Civil cu modificările și completările ulterioare;
  • 45 din Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit.c), art. 45, alin.(3), art. 115, alin. (1), lit.b)  din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE: 

ART.1. – Consiliul Local Sinaia  nu îşi exercită  dreptul de preemţiune asupra terenului pădure în suprafața de 4259 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Str. Drum Cota 1400, nr. cad. 1402, nr. CF vechi 1086N, la valoarea de inventar de 708.140 lei.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului oraşului Sinaia.

Descarca: H22

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.