Administrație Publică

HOTARAREA NR. 94 din 03.05.2018

mai 22, 2018

Privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 83/07.05.2007 prin s-a aprobat crearea și atribuirea denumirii de Aleea Kușadasi unei alei de acces din str. Stânjeneilor cu iesire in str. Walter Mărăcineanu

Având în vedere expunerea de motive nr.  11432 din 23.04.2018 a Primarului orașului Sinaia, prin care propune modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 83/07.05.2007 prin s-a aprobat crearea și atribuirea denumirii de Aleea Kușadasi unei alei de acces din str. Stânjeneilor cu iesire in str. Walter Mărăcineanu;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 11432 din 23.04.2018 prin care se supune analizei Consiliului Local Sinaia  modificarea art. 1 din HCL 83/07.05.2007 prin s-a aprobat crearea și atribuirea denumirii de Aleea Kușadasi unei alei de acces din str. Stânjeneilor cu iesire in str. Walter Mărăcineanu;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al oraşului Sinaia nr. 107/ 09 noiembrie 1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 83/07.05.2007 prin s-a aprobat crearea și atribuirea denumirii de Aleea Kușadasi unei alei de acces din str. Stânjeneilor cu iesire in str. Walter Mărăcineanu;

În conformitate cu Legea 7/1996 – Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;

Având în vedere prevederile art.155 din Ordinul 700/2014 al Directorului General ANCPI  (cu privire la întabularea dreptului de proprietate publică a oraşului);

În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.c), art. 45, alin.(3), art. 115, alin.(l), lit.b), din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 83/07.05.2007, care va avea următorul conținut: 

“ART. 1. Aprobă ca terenul în suprafață de circa 2451 mp (conform planului de amplasament și delimitare  anexat) – ce face parte din domeniul public al orasului Sinaia, pozitia 410  din anexa la H.C.L.107/09.11.1999 (Teren aferent blocuri, Sinaia, Cartier Platou Izvor, supr. 17500 mp) –  cu acces din str.Stanjeneilor și ieșire în str. Walter Mărăcineanu, să aibă destinația de alee de acces.”

ART.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarca: HCL.94_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.