Administrație Publică

HOTARAREA NR. 95 din 16.05.2018

mai 22, 2018

Privind apobarea Contului  de execuţie al veniturilor şi cheltuielilor   bugetului local și  conturilor de execuție  ale bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții,  pe anul 2017

Având în vedere Expunerea de motive  nr. 7466/14.03.2018  a Primarului orașului Sinaia, precum  si Raportul de specialitate nr.7467/14.03.2018  al Serviciului Buget și Resurse Umane, prin care se propune aprobarea Contului de execuţie al veniturilor si cheltuielilor bugetului local, și conturilor  de execuție ale bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

În conformitate  cu prevederile art. 57 din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările  ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. a), coroborat cu art. 45, alin.(2), lit. a) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea 215/2011 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare.

CONSILIUL  LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş TE :

 

 Art.1. – Aprobă Contul anual  de execuţie al veniturilor şi cheltuielilor bugetului local și conturile de execuție ale bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții,  pe anul 2017, conform anexelor la prezenta hotărâre. 

Art.2.  – Prevederile  prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului   Sinaia.

Descarca: HCL.95_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.