Administrație Publică

HOTARAREA NR. 96 din 16.05.2018

mai 22, 2018

privind aprobarea situaţiilor financiare ale SC Sinaia Forever SRL.  la data de 31.12.2017

Având în vedere :

          – Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia nr. 13209/10.05.2018, precum și  Raportul Administratorului  SC. Sinaia Forever SRL. înregistrat la Primăria orașului Sinaia cu nr. 13213/10.05.2018;

– Adresa SC. Sinaia Forever SRL. nr. 1907/08.05.2018, înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu nr. 12824/08.05.2018;

– Hotărârile  Consiliului Local nr. 131/2010 și nr. 146/2010  privind înfiinţarea SC. Sinaia Forever  SRL, cu modificările şi completările ulterioare;

– Raportul auditorului financiar independent Ioanei Dobrița;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile :

– Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată;

– Legii nr. 31/1990 – legea societatilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,  cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind  situaţiile financiare individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;

– Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile;

În temeiul art. 36  alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) și lit.b) alin.(4), lit.a),  coroborat cu  art. 45 alin. (2), lit. a) si art. 115 alin.(1), lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

Art. 1. – Aprobă situațiile  financiare (bilanțul contabil, Contul de profit şi pierdere, Datele informative, Situaţia activelor imobilizate, Situația amortizării activelor imobilizate, Situația ajustărilor  pentru depreciere, Balanța de verificare, Notele expicative și Raportul administratorului) pe anul 2017, ale SC. Sinaia Forever SRL, prevăzute în anexele care fac parte  integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Administratorul SC. Sinaia Forever SRL.

Descarca: HCL_Nr._96_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.