Administrație Publică

HOTARAREA NR. 97 din 16.05.2018

mai 22, 2018

privind aprobarea situaţiilor financiare ale SC Transport Urban Sinaia SRL la data de 31.12.2017

 

Având în vedere :

            – Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia, nr. 12966/08.05.2018, precum și  Raportul Administratorului – Director general  al SC. Transport Urban Sinaia SRL. nr. 686/08.05.2018;

– Adresa  SC. Transport Urban SRL. înregistrată la Primaria orașului Sinaia cu nr. 12913/08.05.2018;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2007 privind înfiinţarea SC.Transport Urban Sinaia SRL, cu modificările şi completările ulterioare;

– Raportul auditorului financiar independent Ioanei Dobrița;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

În conformitate cu prevederile :

– Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată;

– Legii nr. 31/1990 – legea societatilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind  situaţiile financiare individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;

– Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile;

În temeiul art. 36  alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) și lit.b) alin.(4), lit.a), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. a) si art. 115 alin.(1), lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

Art. 1. – Aprobă situațiile  financiare (bilanțul contabil, Contul de profit şi pierdere, Datele informative, Situaţia activelor imobilizate, Situația amortizării activelor imobilizate, Situația ajustărilor  pentru depreciere și Notele expicative) pe anul 2017, ale SC. Transport Urban SRL, prevăzute în anexele care fac parte  integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Administratorul-Director General al  SC. Transport Urban Sinaia SRL.

Descarca: HCL. nr. 97_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.